نه عشرتخــا نۀ ســودا پرستم
شکـوه شـورومستی هاپرستم
بزورمی رسیدم تا به این د م
درود برمی من صهبا پرستم

...