میگویند چرچيل صدراعظم انگلیس با يك تاكسي براي سخنراني به شبكه بي بي سي در لندن میرفت وبه راننده تاكسي گفت نيم ساعت صبر

...

       فکر من  مانند زلف  تو   مشوش 
  عقلم با جبههءنقل است در کشاکش
   شرح اسرار  بُود سراسر مُنَقش  
  حرفی نه شنیده ام قاطع

...