۸ . فتی شیسم "بکارت" و  تبعیض جندر 
هندَ، دختر عتبه که نصبش به عبد مناف، جد پیامبر اسلام میرسد، یکی از زن های مشهور رجز خوان مکه بوده که

...

نظام ارثی "اشرافیت قریش"  -بغداد محور –
پس از زور آزمایی های تباه کن، به ویژه در زمان  خلافت علی بین معاویه (پسر ابوسفیان و

...

آدم بی مـایـه تا لـب بـر سـخن وا می کند
پسـتۀ بی مغز عمق خویش رسـوا می کند
چـون نمی داند خـرام و شـیوۀ کبک دری
عـکه

...

                                   نصب تصاویر جدید رئیس جمهور غنی بر نقاطی از شهر کابل با نوشته ای از اظهارات او در نمایندگی از اقوام، آمادگی برای مبارزۀ انتخابات چهارم ریاست جمهوری در

...