۹. توجیه قرآنی "تیوکراسی اسلام" – رابطه "حاکمیت الهی" با شمشیر  -
پیامبر اسلام که "امت" را به مثابه وابستگانِ آیین

...

۸ . فتی شیسم "بکارت" و  تبعیض جندر 
هندَ، دختر عتبه که نصبش به عبد مناف، جد پیامبر اسلام میرسد، یکی از زن های مشهور رجز خوان مکه بوده که

...

نظام ارثی "اشرافیت قریش"  -بغداد محور –
پس از زور آزمایی های تباه کن، به ویژه در زمان  خلافت علی بین معاویه (پسر ابوسفیان و

...

۱۹. بهار عربی: از یک جرقه آتش بر می خیزد
"بهار عربی" به خیزش های توده ای، اعتراضات خودجوش و راه پیمایی های گسترده ای

...

آدم بی مـایـه تا لـب بـر سـخن وا می کند
پسـتۀ بی مغز عمق خویش رسـوا می کند
چـون نمی داند خـرام و شـیوۀ کبک دری
عـکه

...