یکی از شخصیت های شناخته شده و بذله گو در فرهنگ خاور میانه ملا نصرالدین است که اعراب به او جِحا می گویند، ترک ها خوجه نصرالدین، چینی

...

در روز های پسین، یک اثرعلمی- تحقیقی بسیار ارزنده و مفید دیگری نظرم را جلب نمود که این عنوان برجسته وهستی پذیر درپشتی این اثر،

...