دران محفل که خوبان باشدومغبچه های تاک
بوی بهشت آ ید ازمنظر یخن های  چاک
اگر آید شایسته شاهدی  در

...

                                                                                                                                                                                                          پرخا نۀ جعفر خان

ُپتک وودان سرکوب پرخانۀ، جعفرخان
                                                جبرزما ن سرکوب پرخا نۀ جعفرخان
چــون ذ لـفـقـار بیـداد دایـم

...

۱۰.  معضل جانشینی پیامبر اسلام: جدال چند بعدی بر سر  زعامت 
در "دولت-شهر مدینه" محمد به مثابه پیام آور الله هم قاضی بود، هم

...