اعلاميه، خشونت هاي خونبار به قيمت حفظ دربار

هفده سال پسين، پر از استبداد، تعصب و خشونت بوده است. مردم كه منتظر صلح، عدالت و رفاه بودند، اينك در چنگ انتحاري، بي عدالتي، قتل هاي زنجيره اي و فقر سرتاسري گير مانده اند. از هر طرف مرگ و تباهي مي بارد. 
 

اخبار روز

29 دلو 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها