جنایات حزبی جلد 2

جنایات هفتم ثور، دربارۀ جنایات حزب دموکراتیک خلق افغانستان اثری از محمد شاه فرهود

Kaylee's Avatar
Kaylee پاسخ به موضوع: #25672 35 دقيقه قبل
Lateisha's Avatar
Lateisha پاسخ به موضوع: #25620 1 ساعت 8 دقيقه قبل
Dweezil's Avatar
Dweezil پاسخ به موضوع: #25423 3 ساعت 21 دقيقه قبل
Midge's Avatar
Midge پاسخ به موضوع: #25361 4 ساعت 7 دقيقه قبل
Laquisha's Avatar
Laquisha پاسخ به موضوع: #25187 1 روز 6 ساعت قبل
Budd's Avatar
Budd پاسخ به موضوع: #25171 1 روز 6 ساعت قبل
Kailee's Avatar
Kailee پاسخ به موضوع: #25034 1 روز 9 ساعت قبل
Ethanael's Avatar
Ethanael پاسخ به موضوع: #24774 1 روز 15 ساعت قبل
Channery's Avatar
Channery پاسخ به موضوع: #24574 1 روز 19 ساعت قبل
Jakayla's Avatar
Jakayla پاسخ به موضوع: #24541 1 روز 20 ساعت قبل
Miracle's Avatar
Miracle پاسخ به موضوع: #24384 2 روز 8 ساعت قبل
Lovie's Avatar
Lovie پاسخ به موضوع: #24377 2 روز 8 ساعت قبل
Youngy's Avatar
Youngy پاسخ به موضوع: #24361 2 روز 9 ساعت قبل
Janais's Avatar
Janais پاسخ به موضوع: #24270 2 روز 11 ساعت قبل
Maverick's Avatar
Maverick پاسخ به موضوع: #24120 2 روز 16 ساعت قبل
Reggie's Avatar
Reggie پاسخ به موضوع: #24049 2 روز 19 ساعت قبل
Prudy's Avatar
Prudy پاسخ به موضوع: #23618 4 روز 7 ساعت قبل
Earnhardt's Avatar
Earnhardt پاسخ به موضوع: #23446 5 روز 10 ساعت قبل
Genevieve's Avatar
Genevieve پاسخ به موضوع: #23251 5 روز 16 ساعت قبل

نظر شما چیست؟

توجه:شما به مثابه یک مهمان نظر خود را درج می کنید

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها