زندگی الهام بخش نویسنده جیم رون برگردان: لعل زاد

جیم رون یکی از کار آفرینان برجسته امریکایی و یکی از بزرگ ترین نویسندگان و سخن رانان ماهر و انگیزه دهنده بوده است.

 

اخبار روز

26 سنبله 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها