تاریخچه مختصر افغانستان و ترکیب قومی آن 

تاریخچه مختصر افغانستان و ترکیب قومی آن 
نویسنده جورج کمپبیل 
برگردان پروفیسور دکتور لعل زاد

 

اخبار روز

15 حوت 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها