دموکراتیک سازی جهان سوم پس از پایان جنگ سرد

 همراه با درآمدی بر سیمای واقعی دموکراسی وارداتی در افغانستان (نویسندگان: یوخین هیپلر، فرانتس نوشیلر، سوزان گیورگه مترجمان: دوکتور رسول رحیم، معراج امیری، اسد الم، دوکتور تمیم رحیم)

 

Cassandra's Avatar
Cassandra پاسخ به موضوع: #24152 2 ساعت 50 دقيقه قبل
Spike's Avatar
Spike پاسخ به موضوع: #24127 3 ساعت 55 دقيقه قبل
Gytha's Avatar
Gytha پاسخ به موضوع: #24061 6 ساعت 22 دقيقه قبل
Kierra's Avatar
Kierra پاسخ به موضوع: #24004 8 ساعت 3 دقيقه قبل
Teige's Avatar
Teige پاسخ به موضوع: #23893 1 روز 11 ساعت قبل
Bertha's Avatar
Bertha پاسخ به موضوع: #23861 1 روز 12 ساعت قبل
Lacey's Avatar
Lacey پاسخ به موضوع: #23812 1 روز 13 ساعت قبل
Aira's Avatar
Aira پاسخ به موضوع: #23774 1 روز 14 ساعت قبل
Matee's Avatar
Matee پاسخ به موضوع: #23721 1 روز 16 ساعت قبل
Jodecy's Avatar
Jodecy پاسخ به موضوع: #23711 1 روز 16 ساعت قبل
Martha's Avatar
Martha پاسخ به موضوع: #23663 1 روز 17 ساعت قبل
Lorren's Avatar
Lorren پاسخ به موضوع: #23638 1 روز 17 ساعت قبل
Solyn's Avatar
Solyn پاسخ به موضوع: #23625 1 روز 18 ساعت قبل
Alex's Avatar
Alex پاسخ به موضوع: #23612 1 روز 18 ساعت قبل
Trixie's Avatar
Trixie پاسخ به موضوع: #23590 1 روز 19 ساعت قبل

نظر شما چیست؟

توجه:شما به مثابه یک مهمان نظر خود را درج می کنید

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها