دموکراتیک سازی جهان سوم پس از پایان جنگ سرد

 همراه با درآمدی بر سیمای واقعی دموکراسی وارداتی در افغانستان (نویسندگان: یوخین هیپلر، فرانتس نوشیلر، سوزان گیورگه مترجمان: دوکتور رسول رحیم، معراج امیری، اسد الم، دوکتور تمیم رحیم)

 

Darence's Avatar
Darence پاسخ به موضوع: #386375 2 ساعت 16 دقيقه قبل
Flora's Avatar
Flora پاسخ به موضوع: #385775 4 ساعت 49 دقيقه قبل
Jennylee's Avatar
Jennylee پاسخ به موضوع: #385131 8 ساعت 39 دقيقه قبل
Jayhawk's Avatar
Jayhawk پاسخ به موضوع: #383119 18 ساعت 17 دقيقه قبل
Mildred's Avatar
Mildred پاسخ به موضوع: #381600 1 روز 15 دقيقه قبل
Keys's Avatar
Keys پاسخ به موضوع: #381360 1 روز 1 ساعت قبل
Fantine's Avatar
Fantine پاسخ به موضوع: #381319 1 روز 1 ساعت قبل
Xandy's Avatar
Xandy پاسخ به موضوع: #380620 1 روز 3 ساعت قبل
Allie's Avatar
Allie پاسخ به موضوع: #380068 1 روز 6 ساعت قبل
Dweezil's Avatar
Dweezil پاسخ به موضوع: #379570 1 روز 9 ساعت قبل
Ally's Avatar
Ally پاسخ به موضوع: #378556 1 روز 14 ساعت قبل
Jannika's Avatar
Jannika پاسخ به موضوع: #378179 1 روز 16 ساعت قبل

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها