دموکراتیک سازی جهان سوم پس از پایان جنگ سرد

 همراه با درآمدی بر سیمای واقعی دموکراسی وارداتی در افغانستان (نویسندگان: یوخین هیپلر، فرانتس نوشیلر، سوزان گیورگه مترجمان: دوکتور رسول رحیم، معراج امیری، اسد الم، دوکتور تمیم رحیم)

 

Suzyn's Avatar
Suzyn پاسخ به موضوع: #509221 3 ساعت 5 دقيقه قبل
Geralyn's Avatar
Geralyn پاسخ به موضوع: #508475 6 ساعت 53 دقيقه قبل
Channery's Avatar
Channery پاسخ به موضوع: #505476 19 ساعت 33 دقيقه قبل
Buff's Avatar
Buff پاسخ به موضوع: #505052 21 ساعت 32 دقيقه قبل
Terrah's Avatar
Terrah پاسخ به موضوع: #502656 1 روز 6 ساعت قبل
Jonay's Avatar
Jonay پاسخ به موضوع: #501521 1 روز 10 ساعت قبل
Boss's Avatar
Boss پاسخ به موضوع: #500394 1 روز 13 ساعت قبل

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها