دموکراتیک سازی جهان سوم پس از پایان جنگ سرد

 همراه با درآمدی بر سیمای واقعی دموکراسی وارداتی در افغانستان (نویسندگان: یوخین هیپلر، فرانتس نوشیلر، سوزان گیورگه مترجمان: دوکتور رسول رحیم، معراج امیری، اسد الم، دوکتور تمیم رحیم)

 

Lucky's Avatar
Lucky پاسخ به موضوع: #698972 2 هفته 2 روز قبل
Shorty's Avatar
Shorty پاسخ به موضوع: #698737 2 هفته 2 روز قبل
Egypt's Avatar
Egypt پاسخ به موضوع: #698253 2 هفته 2 روز قبل
Barbie's Avatar
Barbie پاسخ به موضوع: #698232 2 هفته 2 روز قبل
Lorren's Avatar
Lorren پاسخ به موضوع: #697580 2 هفته 2 روز قبل

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها