مشکلات کمبود آب در شهر کابل

مشکلات کمبود آب در شهر کابل نویسندگان: محمد داود رفیق پور و داکتر عبدالحنان روستائی 

اخبار روز

18 سرطان 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها