سپېڅلي رنځونه ،د خاد په زندانونو کې د شکنجې یادونه

سپېڅلي رنځونه ،د خاد په زندانونو کې د شکنجې یادونه نسیم رهرو ، پشتو ترجمه  ر ا

اخبار روز

09 دلو 1400

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها