گزارش كنفرانس جهانی شدن، امنیت و مهاجرت در افغانستان

شنبه ۲۴ نومبر ۲۰۱۸ میلادی به سلسله کنفرانس های سالانۀ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان دراروپا ( فارو) نزدهمین کنفرانس سالانه خود را تحت عنوان "جهانی شدن، امنیت و مهاجرت در افغانستان" با حضور بیش از صد شرکت کننده

از افغانهای مقیم اروپا و افغانستان، که شامل:  نویسندگان، روشنفکران، دانشمندان، شخصیت های مستقل، نمایندگان سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا می گردید در فضای علمی و تخصصی... برگزار نمود.

 
گرداننده : داکتر ویس جلالزاده
مجریان : 
 بخش اول : بانو منیژه نادری
بخش دوم : بانو تانیا عاکفی


آجندای کنفرانس :
    مراسم افتتاحیه
    پرزنتیشن  و سخنرانی
    میز بحث و پرسش و پاسخ
    خوانش شعر
    قطعنامه
لازم به یادآوری است که فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) از بدوتأسیس (سال۱۹۹۹) تا امروز همیشه کنفرانس سالانۀ خود را در مورد معضلات پیچیدۀ افغانستان دایر نموده و تلاش کرده تا با دایر کردن چنین کنفرانس هایی، راحل های علمی را  بیرون بدهد و قطعنامه های خود را به مردم افغانستان  و مراجع، ارسال دارد. کنفرانس  یک روزه  امسال فدراسیون ن که در شهر لایدن کشور شاهی هالند برگزار گردیده در همان خط علمی و تخصصی دایر گردیده است.
مراسم افتتاحیه :
بوسیلۀ خانم لونا ولی رئیسۀ فارو
خانم لونا ولی رئیسۀ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا- فارو ، کنفرانس را با بیانیۀ خویش افتتاح کرد و در مورد تلاش ها و  فعالیت های فاروصحبت نموده و برخی از کارهای محوری فدراسیون را در در عرصۀ کمک به پناهندگان، برگزاری کنفرانس ها و سمینارها، و سایر فعالیت های فرهنگی و حقوقی معلومات ارائه نمودند.


پرزنتیشن اول
بوسیلۀ داکتر موسی صمیمی
عنوان پرزنتیشن : جهانی شدن پسا امریکا 

 

داکتر موسی صمیمی ( مسکونۀ آلمان ) که یک شخصیت علمی و اکادمیک است، موضوع مورد بحث شانرا در  مورد جهانی شدن پسا امریکا ، بشکل بسیار عالی  و عالمانه ، ارائه نمودند. وعده داده شد که که متن پرزنتیشن به علاقمندان ایمیل می گردد. 

پرزنتیش دوم
بوسیلۀ خانم فریده احمدی
عنوان : با جهانی شدن نا امنی، درد، جنگ و کثرت گرایی چه میتوان کرد؟ 
خانم احمدی ( مسکونۀ ناروی) که متخصص انتروپولوژی است ، جهانی شدن را در ابعاد انسانی و فرهنگی ، مورد بررسی تخصصی خویش قرار دادند. 
متن پرزنتیشن به علاقمندان ایمیل می گردد.

 
سخنرانی سوم 
بوسیلۀ نجیب آزاد
عنوان : امنیت در افغانستان و عوامل منطقوی و جهانی آن
این مقاله بوسیلۀ محترم خالق آزاد فعال حقوقی  و نویسنده ( مسکونۀ کابل ) تهیه شده بود ولی بعلت مشکلات تخنیکی به کنفرانس اشتراک کرده نتوانست و فرزند شان که محصل مقطع ماستری در یونیورستی امستردام است، متن سخنرانی را به نیابت نویسنده،  ارائه داشتند.

سخنرانی چهارم
بوسیلۀ استاد بسم الله توردیقل میمنگی
عنوان : رابطه های اساسی جهانی سازی، جنگ، مهاجرت و امنیت در گلو لوکالیزم


 
استاد توردیقل میمنگی ( مسکونۀ دنمارک ) روی ابعاد و تأثیرات عملی جهانی شدن و جهانی سازی بحث نموده و در مورد اصطلاح گلوبالیزم معلومات ارائه کرد. استاد میمنگی باور دارد که جنگ های نیابتی در کشور و منطقه ، یکی از پیامدهای جهانی سازی بشیوۀ دیگر است.
مصاحبه ویدیویی
با پروفسور داکتر کرستیان هاپ ویکن مسئول انستیتوت تحقیقات صلح اسلو 
مصاحبه کننده :  بانو حسینا شیرزاد 
درین مصاحبه پروفسور هاپ در مورد افغانستان و جهانی شدن نظرات خود را ارائه می دهد.
میز بحث
پرسش ها و بحث های کوتاه حضار و پاسخ های سخنرانان
گردانندۀ بحث : محمدشاه فرهود


درین بخش ، اشتراک کنندگان کنفرانس، سوالات و بحث های کوتاه شانرا در فضای آزاد و دموکراتیک مطرح کرده و از طرف سخنرانان کنفرانس، به پرسش های شان پاسخ ارائه گردید.
مقالات ارسال شده به کنفرانس  و خوانش آن :
    استاد حسین سرآمد از کابل
    ف. هیرمند از فرانسه
خوانش شعر  بوسیلۀ 
    انجنیر لیاقت لعلی
    بانو تانیا عاکفی


انجنیر لیاقت لعلی، شاعر و نقاش یک قطعه از اشعار نیمایی خود را در مورد مهاجرین به خوانش گرفتند 
بانو عاکفی دو قطعه از اشعار خود را دکلمه کردند
یک غزل
و یک شعر ریزومی
 
جمع بندی و قطعنامه 
خوانش قطعنامه توسط داکتر قریشی

داکتر قریشی ، مسودۀ قطعنامه را به خوانش گرفتند این قطعنامه شامل یک مقدمه و  چندین فقره می شد که هر بند قطعنامه بوسیلۀ سهمگیری فعالانۀ حضار تعدیل و تکمیل می گردید.
کنفرانس  بعد از خوانش قطعنامه در فضای پر از امید و آرزوی سعادت مردم افغانستان به پایان رسید.

پایان گزارش
کمیتۀ فرهنگی فارو 

اخبار روز

16 سرطان 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها