نخستین نمایش کتاب درتورنتو

روزشنبه (24نوامبر2018م)، نخستین محفل مربوط به  نمایش کتاب، ازطرف انجمن دانش درکانادا، بحضورجمع بزرگی ازشاعران، نویسنده گان، مولفین، پژوهشگران و دوستداران علم و ادب درشهربزرگ تورنتو برگزارگردید.        

 

اخبار روز

26 میزان 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها