بیرون رفت از حالت فعلی

عشق به وطن و مردم مانند قلم است که می توانندجنگ و صلح را بر پاه کند، حمام از خون بسازد یا رود اشم جیحون جاری سازد
 

اخبار روز

07 جوزا 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها