سردرگمی ملت و صلح وارداتی

نچه که ملتی به اسارت درآمده ما را خسته و درمانده می کند سردرگمی شان از پیچیدگی اوضاع نا بسامان جاری کشور نیست که مانند کوه های سنگین روبر شان میخ کوب شده اند.
 

اخبار روز

07 جوزا 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها