اشتباه تاریخی (ابن بطوطه) و سوی استفاده سیاسی!

گھگاھی در مباحث علمی - تاریخی ادعا می شود کھ افغان ھا یکی از باشندگان قدیمی افغانستان امروزی است و یا نام افغان بھ تمام باشندگان آن اطلاق می شود؛ زیرا در  « سفرنامھ ابن بطوطه  » گفته شده که افغان ھا در کابل سکونت داشتند، یا 
 

 

اخبار روز

20 اسد 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها