توضیح کوتاه پیرامون کاربرد واژه « افغانستان »

در مباحث علمی، وقتی در باره اقغانستان صحبت می شود، باید متوجه بود که منظور کدام افغانستان است. چون از نگاه تاریخی - جغرافیایی، بسیاری از واژه ها مفھوم مشخصی در زمان و مکان معین داشتھ و با تغییر زمان و مکان، ممکن است معنا و مفھوم آنھا تغییر کند.
 

اخبار روز

20 ثور 1400

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها