چهلمین سالروز قیام بیست چهارم حوت مردم هرات گرامی باد

از قیام ۲۴ حوت ۱۳۵۷ مردم هرات امسال چهل سال میگذرد، قیام ۲۴ حوت هرات نقطه ی عطفی در تاریخ مبارزات مردم افغانستان علیه حاکمیت حزب دموکراتیک خلق بشمار میاید، هنوزاز حاکمیت ان حزب جنایتکار وضد مردمی یکسالی هم نگذشته بود

 

اخبار روز

25 اسد 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها