عیاری که نا عیار شد ! 

شجرة النسب گِره اختلاف عطا مد خان نور امپراطورسابق  شمال  به نخستین روزهای امپراطوری اش میرسد که تولیت  ولایت استراتیژیک بلخ را به وی  که تنها با جنگ آشنائی داشت واگذار گردید  . 

اخبار روز

03 دلو 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها