دومین کنفرانس بین المللی "مجمع"

دومین کنفرانس بین المللی "مجمع"به اشتراک دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از افغانستان در تالار کنفرانسهای علمی در فاکولتۀ علوم سیاسی و اجتماعی دانشگاه کمپلوتینسی مادرید

اخبار روز

29 دلو 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها