مختصری در مورد غنی سازی یورانیوم

اهدا به روان پاک دوست ارجمندم مرحوم داکتر سید کبیر میری

شکستاندن یا تجزیه اتومها ساده تر است تا زائل کردن یک پیشداوری – الربت اینشتین

اخبار روز

30 میزان 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها