چرانه گرید چشم وچراننالدتن؟

                   هرچند قصد نداشتم با این زودی بحثی را که در زیر عنوان " انتقادهای روشنگرانه یا انتقام های آشوبگرانه ؟ " آغازیده و دردو بخش نیزدنبال موده بودم رها کنیم و به اتمام لازم نرسانیم

 

اخبار روز

02 اسد 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها