واپسین روزهای زندگی محمد 7

نگرشی بر مرگ مرموز پیامبر اسلام

نوشتۀ
هالة الوردي
برگردان
حمید سیماب
 محمد از آخرین زیارت حج به مدینه بیمار برگشت. بیماری وی نه از خستگی سفر بلکه به سبب سردردی‌های دوامداری بود که او را رنج می‌داد. او در گذشته با سردردهای نیم سری که گاهگاهی او را مجبور می کرد به مدت سه روز استراحت کند و از خانه نبراید خو گرفته بود

 

اخبار روز

05 سرطان 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها