گزارش سمينار روز جهاني حقوق بشر و پناهندگي

فدراسيون سازمان هاي پناهندگان افغان در هالند ( فافون ) از بدو تأسيس ( 1996 ) تا امروز ، سمينار هاي علمي و فرهنگي خود را همه ساله داير نموده است. امسال نيز در ماه دسامبر، بمناسبت روز جهاني حقوق بشر، سمينار خود را بنام "روز جهاني حقوق بشر و پناهندگي" در هالند داير نمود.

اخبار روز

08 جوزا 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها