شهکار دیگری ازاستاد نسیم رهرو

شنیده بودم که زندانی شکنجه شده  و محکوم به اعدام دردوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان (استاد محمد نسیم رهرو)، کتاب محبوب و انتباهی اش تحت عنوانی " رنجهای مقدس" را به کتاب صوتی مبدل میکند تا سهولتی فراهم آید

برای آنانیکه دردنیای غربت و دروضعیت ضیق ناشی از درد سرهای زنده گی، حوصله ویا فرصت خواندن را ندارند. چنانکه بخشهایی ازاین کتاب صوتی را از مدتی بدینسو از طریق صفحه ی فیسبوک به اختیارعلاقمندان عزیزنیز گذاشته است.              صوتی ساختن متن کتاب درکشورما علی رغم آنکه مطالب نگاشته شده را  سهلتر و از طریق گوش شنیدنی میسازد،هنوزمتأسفانه جا نیفتاده است، اما استاد رهرو، با تحمل زحمت زیاد و آغازاین روش تازه، درواقع، مصدرخدمت دیگری برای هموطنان و علاقمندان گرامی گردیده است.  
کتاب "رنجهای مقدس" که  دردوسال پسین بچاپ رسید، جریان زنده گی مبارزاتی وسرنوشت دردناک استاد رهرو درافغانستان و درسلولهای خوفناک زندان پلچرخی، آنهم در تحت حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان را پیش چشم خواننده قرارمیدهد که اکنون با صوتی شدن آن، هرهموطن درهرموقع و هر کجایی که باشند و یا هستند، با سهولت تمام حتا درموقع راننده گی یا درجای کار، درحالت تنهایی و یا درجمع عزیزان همدل آنرا بشنوند.                                                    
مجموع مطالب جلد اول " رنجهای مقدس" که درموقعش موجب سرو صدای زیادی  گردید، اینک به زبان شیرین شخص استاد، در سی و هشت بخش ثبت گردیده و برای همه گان میسرمیباشد. استاد وعده سپرده است تا متن جلد دوم کتاب متذکره را نیزصوتی یا شنیداری ساخته به دسترس خواننده ها قراردهد که ما توفیقات بیشتری برای این قربانی اسبتداد سیاسی، درفراهم آوری مطالب مندرج کتابش آرزو میکنیم.    
 دوستان و هموطنانی که خواهان شنیدن متن تکاندهنده ی جلد اول کتاب " رنجهای مقدس" باشند، لینک مجموع سی و هشت بخش آنرا به این وسیله خدمت عزیزان تقدیم مینمایم: 

 

برای دریافت کلیپ ها اینجا را کلیک کنید:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi-4z6JwXzvBPD2FZkmvbGDER0Nqcsmpd

 

 

اخبار روز

05 سرطان 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها