برگشت نرم روسها به افغانستان، چهل سال بعد از تجاوزنظامی!

افغانستان بخاطر موقعیت جغرافیائی استراتیژیک اش حملات بیشمار جهانگشایان و امپراطوران را تجربه کرده ولی هیچ تجاوزگری مؤفق به مهار کردن مقاومت مردم افغانستان نشده است. برعکس افغانستان به قبرستان قوای متجاوز شهرت جهانی دارد.

 

اخبار روز

04 دلو 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها