چگونگی به قدرت رسیدن احمد خان ابدالی

برگردان: دکتور لعل زاد

پیشگفتار
در مورد چگونگی « افغانستان. جاناتان لی. ٢٠١٨ » برگردان برگ ھای از کتاب ارزشمند به قدرت رسیدن احمد خان ابدالی و زمینه ھای ایجاد کشوری بنام افغانستان که نشان دھنده تاریخ سازی و جعل تاریخ توسط مورخان درباری و سرکاری خانواده محمد زایی است

 

اخبار روز

01 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها