بزرگداشت از خدمات فراموش نا شدنی داکتر ناکومورا )کاکا مراد(

به تاریخ اول فبروری 2020 انجمن فرهنگی افغانها در حومۀ اوفنباخ ) فرانکفورت(، فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا )فارو(، خانۀ فرهنگ افغانستان )برلین، هامبورگ(، هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا و اتحادیۀ فرهنگی افغانها در شهر اشتراسبورگ )فرانسه

 

اخبار روز

03 ثور 1400

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها