قطعنامۀ سومین کنگرۀ مجمع

مطابق به اساسنامه مصوب اکتوبر 8102 و در مطابقت با حکم بند اول مادۀ 01 ، کنگرۀ مجمع هر سه سال بعد دایر می گردد. چنانکه در اساسنامه تذکر رفته، بنا بر تغییر اوضاع و احوال در جامعه و در صورت ضرورت، کنگره می تواند در فاصله های زمانی کمتری نیز دایر گردد.
 

اخبار روز

05 سرطان 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها