میرغلام محمد غبار یا پدر تاریخ سازی جعلی افغانستان

افغانستان در » بسیاری از دوستان و هموطنان عزیز ما غبار را با کتاب مشهور او می شناسند، غافل از اینکه او چندین دهه پیش، نخستین « مسیر تاریخ، ۱۳۴۶ را در دوران امان الله و تاریخ سازی جعلی « ستاره افغان، ۱۲۹۸ » جریده هفتگی افغانستان » برای کشوری بنام افغانستان را با نگارش دو رساله مهم

 

اخبار روز

16 جوزا 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها