معرفی مقالھ ی دکتور جاوید « خلجی ھا یا غلجایی ھا »

دکتور عبدالاحمد جاوید حدود ۶٠ سال پیش از امروز مقالھ پژوھشی زیر عنوان "خلجی ھا یا غلجایی ھا  " در شماره دوم، سال ششم، جوزا – سرطان ١٣٣٧ مطابق ١٩۵٨ به نشر رسانید و به اساس اسناد و منابع تاریخی نشان می دھد آنچه بنام افغان نامیده می شوند در واقعیت امر همان خلجی های ترک اند.

اخبار روز

16 جوزا 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها