نگاهی بر، برگزاری بیست و پنجمین سالیاد جان باختن استاد عبدالعلی مزاری درسیدنی

 فرمانده احمد شاه مسعود  بالقب رسمی (قهرمان ملی) و استاد عبدالعلی مزاری    با لقب اعزازی (بابه مزاری) رهبرانی اند که همه ساله و به طور مداوم از  جان باختن شان در افغانستان و اکثر نقاط جهان بصورت مداوم یاد بود های تجلیلی به عمل می آید.

 

اخبار روز

05 سرطان 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها