وقوع جنگ قیمت بین روسیه و عربستان سعودی و فروپاشی بورس جهانی به دنبال کورو نا ویروس.

  بحران بهداشتی Covid-19 نه تنها بخش هایی از جهانی سازی مانند حمل و نقل و جهانگردی را به رکود اقتصادی سوق میدهد، بلکه بخش های سنتی مانند نفت، بانکداری و بیمه را تحت تأثیربحران  قرار داده است. سقوط قیمت نفت روز دوشنبه گذشته، بورس های جهانی را، قابل مقایسه با بحران بازارهای ثبت شده در سال 2008 معادل سخت.
 

اخبار روز

01 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها