داعش و خطر حضورش در افغانستان 

   - بستر پیدایش داعش در سیاست اضلاع متحدۀ امریکا : 1 آقای زبیگنیف برژینسکی که یک امریکائی یهودی و پولندی الاصل و کارگزار عمدۀ سیاستهای بین المللی اضلاع متحدۀ امریکاست بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و یک قطبی شدن جهان، طرح استراتیژیکی را برای خاور میانه ریخت    

اخبار روز

30 ثور 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها