محاکمهٔ رهبر شاخهٔ خراسان داعش حق مردم افغانستان است!

بتاریخ چهارم اپریل ۲۰۲۰ عبدالله وروکزی (مشهور به اسلم فاروق) رهبرشاخهٔ خراسان داعش با ۱۹ تن از شرکای جرمی اش، درحالی بدست نیروهای امنیتی افغانستان دستگیر شدند که این نیروها به سلسلهٔ تعقیب یک قاچاقبر مواد مخدره در قندهارمصروف عملیات نظامی بودند.

 

اخبار روز

30 ثور 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها