کمکهای اقتصاد ی  به افغانستا ن -  چماقی به دست امریکا 

 در این نوشته در مورد سیاستها و کمکهای امریکا برای  بازسازی افغانستان و چور و چپاول این کمکها در داخل کشور مکث گردیده
 

اخبار روز

16 جوزا 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها