حبیب کلکانی

 حبیب کلکانی فرمانروایی ویژه است که جانشین امان الله و هم زمانه ی محمود طرزی بود 

اخبار روز

03 عقرب 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها