خود سالاری (استقلال) کاغدی

اگر کمی ژرفتر به تاریخ افغانستان بنگریم می بینیم که در این سرزمین بیش از سدوبیست سال است که جنگ روان است. این جنگ یک درد بی درماند دگرگون گشته است.
 

اخبار روز

20 اسد 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها