ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی ﺑرای ﻣﻧﺷﺎی ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن 

(ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑرای ﭘژوھش ﮔران ﻣﺳﺎﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷو)  ﻧﺧﺳﺗﯾن ذﮐر واژه «اﻓﻐﺎن» در اﺛر ﻣﺷﮭور ﺣدود اﻟﻌﺎﻟم ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت
 

اخبار روز

21 اسد 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها