ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی ﺑرای ﻣﻧﺷﺎی ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن 

(ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑرای ﭘژوھش ﮔران ﻣﺳﺎﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷو)  ﻧﺧﺳﺗﯾن ذﮐر واژه «اﻓﻐﺎن» در اﺛر ﻣﺷﮭور ﺣدود اﻟﻌﺎﻟم ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت
 

اخبار روز

05 دلو 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها