پدر روزنامه نگاری!

 يکی از ويژگی های ارزان لايه¬ ی انديشه ¬کار (قشر انتلکتويل) در آخوندانه  نگريستن به پديده ها است. 

اخبار روز

28 جدی 1400

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها