اسرارالافاغنه (نخستین اثر افغانی در باره منشای افغان ھا )

اسرارالافاغنه به اساس ادعای شماری از پژوھشگران افغان/پشتون توسط حسین بن صابر بن خضر به زبان افغانی در سال ١۵٨٠ میلادی نگارش یافته است . قرار معلوم این رساله ٣٢ صفحه دارد و از زبان افغانی/پشتو به زبان ھای پارسی و انگلیسی ترجمه شده است. 
 

اخبار روز

15 حوت 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها