سردار نادر خان قبل از برگشت به وطن با مقامات انگليسی مخفيانه ارتباط داشت  (به اساس اسناد محرمانۀ آرشيف انگلستان)

سردار نادرخان قبل از آنکه غازی امان الله خان از سلطنت کناره گيری نموده و به قندهار برود و يا احمدشاه خان و عبدالعزيز خان که ظاهراً به تقاضاى حبيب الله کلکانى براى آوردن وی عازم اروپا شوند، با وزارت خارجهٔ انگلستان ارتباط داشته و پلان داشت با برادرانش به افغانستان برگردد. درين جا دو سند درين رابطه از اسناد آرشيف محرمانۀ انگليس که از محرميت برآمده، تقديم ميشود. شما خود بخوانيد و قضاوت کنيد.  
 

اخبار روز

26 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها