فرگشتِ جهانی شدن" – جهانی شدن در پرتو اقتصاد سیاسی

 اثر جدید این جانب تحت عنوان "فرگشتِ جهانی شدن" – جهانی شدن در پرتو اقتصاد سیاسی –به چاپ سپرده شد. چگونگی دست رسی به این اثر را بعد تر  با علاقمندان در میان میگذارم. ولی اکنون نکات و مشخصات چندی از این اثر را با دوستان شریک میسازم. 

 

اخبار روز

26 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها