دومین مغز متفکر یا  اولین مغز فاسد؟!(طنز)

 سال ها قبل که لقب دومین مغز متفکر جهان به فیلسوف معاصر کشورما، جناب اشرف غنی، اعطا شده بود، طی نامه ی اعتراضیه مراتب اعتراض خویش را به مراجع ملی و بین المللی ابلاغ نموده بودیم. زیرا ایشان را نه دومین، بلکه اولین مغز متفکرجهان می دانستیم!

بدین وسیله می خواستیم حق به حقدار برسد و مداخله در آن ظلم باشد. صدای اعتراض ما شنیده نشد و بدخواهان جناب ایشان میدان را بردند. از آن جایی که گِل خُشک به دیوار نمی چسبد و هم به استعداد و توانایی ایشان یقین کامل داشتیم می دانستیم که بالاخره حق به حقدار می رسد و جهانیان متوجه اشتباه فاحش شان خواهند شد. برای اثبات حق بجانب بودن مان چند سطری از یک خبر را از سایت دری صدای امریکا کاپی کردیم: 
«پروژۀ گزارش دهی فساد و جرم سازمان یافته محمد اشرف غنی، رئیس جمهورپیشین افغانستان را، در فهرست نهایی شخصیت های سال ۲۰۲۱ در زمینۀ فساد و جرم سازمان یافته، معرفی کرده است.
درو سولیوان، یکی از بنیانگذاران و از اعضای هیات داوران این پروژه گفته است: «غنی مسلماً مستحق جایزه است. او از رهگذر فساد و ناشایستگی فاحش خود خیره کننده بوده است. او مردمش را ترک کرد، آنان را در چنگ فلاکت و مرگ رها کرد تا خودش در میان مقام‌های فاسد دولت پیشین در گنداب اخلاقی امارات متحدۀ عرب زندگی کرده بتواند»
در فهرست ابتدایی این پروٍژه ۱۱۶۷ رهبر جهان نامزد شخصیت سال فساد و جرم سازمان یافته شناخته شده بود.» (سایت دری صدای امریکا)
از میان این همه نامزد و رقیبان سرسخت جناب دومین مغز متفکر اولین مفسد در جهان شناخته شد. 
بدین وسیله این پیروزی بزرگ و تاریخی را به پیشگاه ملت دام پرور و شیر دوست  پنجهزارساله و همۀ حامیان ایشان از خورد و بزرگ تبریک عرض نموده و موفقیت های بیشتر با سر افگنده گی دایمی برای اولین مفسد جهان آرزومندیم.
کم ما و کَرَم شما!

 

َ 

اخبار روز

02 ثور 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها