"فرگشت جهانی شدنٰ" از چاپ برآمد

عزیزانی که در مورد دسترسی به اثر این جانب تحت عنوان "فرگشت جهانی شدن" -جهانی شدن در پرتو اقتصاد سياسی- پرسيده بودند، اینک پس از چاپ شدن چگونگی دسترسی به این کتاب را با آنها شریک می سازم، افزون بر آن برای معلومات بیشتر در مورد این اثر پشتی کتاب و مقدمه به قلم داکتر رسول رحيم، روشنفکر خجسته نيز دوباره پيشکش ميگردد
 

 

اخبار روز

15 حوت 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها