انگليس ها نميخواستند در رساندن نادر خان به قدرت اسناد تحريری بجا بگذارند (از لابلای اسناد آرشيف انگلستان)

آنچه در رابطۀ کمک هاى مالى، استخباراتی ونظامی انگليس ها به محمدنادرخان قابل يادآوريست اصرار و تاکيد هردو طرف بر مخفى نگهداشتن آنست .  در اسناد متعددی که قبلا از دفتر هند بريتانوی در  آرشيف انگلستان به نشر رسيد، به وضاحت ديده ميشود که انگليس ها نميخواستند در رساندن نادر خان به قدرت اسناد تحريری بجا بگذارند.

اخبار روز

03 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها