قصه افغانستان اشغال شده من

عواملی تاریخی که زمینه رشد تروریست مذهبی را در افغانستان آمده ساخت 
- ۱ -  مقدمه :
 حوادث تاریخی نیم قرن اخیر افغانستان همانطوریکه پیشگوئی شده بود، دیده میشد، ثابت کرد و نشان داد که جریانات روشنگری چپ و نیرو های ملی و دموکرات غیروابسته چهار دهه ی اخیر نتوانستند مردم وادی های هندوکش را به هدف نهائی شان برسانند.

بخشی از عناصر وابسته که خود را چپ قلمداد می کردند، درمسیر تجربه تاریخی به جهت ضد مردمی قرار گرفتند، این عناصر توسط اعمال خویش در حلقه حزب دموکراتیک خلق و پرچم، سبب بزرگترین ویرانی دراین سر زمین گردیدند.
 شرایط امروزی افغانستان واقعیتی را ترسیم می کند که، اثرات تخربی زمامداری حزب دموکراتیک خلق و پرچم درساختار کشورفقیرافغانستان، بدترازبمب اتمی هروشیما در چاپان بود. امروز با حاکمیت امارت اسلامی طالبان دست نشانده پاکستان، دیگر حفظ هویت سر زمین وادی های هندوکش برای اقوام این سر زمین هدف نهائی همه ما است.
جامعه با آمدن طالبان و تسلط سیاسی پاکسنتان در افغانستان با کوتاه ترین زمان، به چنان فقراقتصادی و اجتماعی و بیماریهای مزمن فرهنگی و اخلاقی گرفتار شده است که ساختن بنائی نوین چندین نسل دیگر را به قربانی می طلبد.
اکنون حتی روشنگران چپ سنتی و نیرو های دموکرات و سکولاریست خارج از حلقه حزب دموکراتیک خلق و پرچم چهاردهه پیش افغانستان که ذهنیت تحولات اجتماعی را، بدون شناخت خمیرمایه های درونی جامعه در سرداشتند، باید به این واقعیت انکار ناپذیر تن دردهند که، از نتایج تمام قربانی ها و فداکاری ها فقط بنیادگریان مذهبی و طالبان ونیروهای فاسد  که حلقه زمامداری حکومت کرزی و غنی  و عبدالله را تشکیل میدانند، بهرهء سیاسی بردند و به قدرت رسیدند.
این تنها متولیان بنیاد گرای مذهبی وطالبان تروریست نبودند که مملکت ما را اشغال کردند و به پاکستان تسلیم کردند، بلکه نخست حزب دموکراتیک خلق بود که، کشورما را از برخی نهاد های سیاسی واجتماعی و از وجود روشن گران وطندوست خالی کرد. درحساس ترین لحظات تاریخ، متولیان بنیادگرایی مذهبی و طالبان امروزی که انسان های فاقد احساس مسؤلیت های اجتماعی و مردمی بودند و در طول تاریخ قدمی در راه منافع مردم افغانستان بر نداشته بودند، در پی فرصتی بودند که به هر قیمتی که هست خود را به ماجرای صحنه های سیاسی افغانستان داخل کنند، همین بود که آنها، به پشتبانی مالی کشورهای سرمایه داری، عربستان سعودی و پولیس مخفی پاکستان به یاری وهمپایی برخی از روشنگران سیاسی وقدرت طلبان افغانستان، داخل قضایای سیاسی این مملکت شدند. آنچکه خلقی ها و پرچمی درعالم تخیل کوشش می کردند که کودتای خونین ثور را بنام انقلاب جا زنند، درست ازآب درنیامد، ولی  اگرعوامل تاریخی و اجتماعی افغانستان را در نیم قرن اخیر مورد پژوهش قرار دهیم، می بینیم کودتای ثورعامل زمینه ی انقلاب اسلامی برای بنیاد گرایان مذهبی گردید. 
اشغال نظامی افغانستان توسط شوروی بهترین وسیله ی برای قتل عام نیرو های مردمی بود.ازداخل افغانستان حزب دموکراتیک خلق وپرچم، واز بیرون کشورهای ارتجایی همجوار  وکشورهای صنعتی که بخاطر منافعی امپریالیستی خود، زمینه ی را برای متولیان بنیادگرا یی مذهبی و طالبان افغانستان فراهم نمودند، به کمک ، دستگاه های پولیس مخفی  پاکستان، ایران، عربستان سعودی و امریکا وغیره کشور ها، زیادتر از یک ملیون مجاهد فداکار و آزاده را که بزرگترین تکیه گاه مردم افغانستان حساب می شدند و پروانه وار به خاطر دفاع از فرهنگ آزادمنشی سرزمین های بومی خود به دور تنظیم های اسلامی بخاطر آزادی افغانستان گرد آمده بودند، سوختاندند. و امروز طالبان جاهل مردم و مملکت را بخاطر اسلام  می سوزانند     - ادامه دارد –

اخبار روز

07 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها