تعهدات و تقلای نادرخان برای بدست آوردن کمک های بيشتر از انگليس ها (از لابلای اسناد آرشيف انگلستان)

در يکی از اسناد گذشته ديديم که انگليس ها نميخواستند در رساندن نادر خان به قدرت اسناد تحريری بجا بگذارند.  اسنادی را که درين قسمت به علاقمندان تاريخ معاصر افغانستان تقديم ميکنم، نه تنها يک نمونۀ ديگری از  آن اسناد قبلی بوده، بلکه  از تعهدات و امتيازات مهمی پرده برميدارد که نادرخان در بدل  کمک های نظامی، مالی و استخباراتی انگليس ها قبل از رسيدن به تاج و تخت  کابل سپرده است 
 

اخبار روز

07 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها