دیداری با کتاب « فرگشت جهانی شدن» از داکتر صمیمی

داکتر سید موسی صمیمی از دانشمندان پرکار و پرتلاش ماست که از جایگاه یک متخصص اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی علمی مساعی متداومش را در عرصه های مهم، مفید و لازمی برای کشور ما و ممالک روبه انکشاف ، لحظه ای هم متوقف نه ساخته است، عمر پربار این اقتصاددان برازنده با تخلیق تألیفات ارزشمند و به درد بخوری برای انسان و جامعۀ بشری توأم بوده است.

آخرین اثر داکتر صمیمی - که تا حالا تألیف و به چاپ رسانیده است – اثر جامع و دقیق تحت سرنامۀ "فرگشت جهانی شدن" است این تألیف روشنگرانه و سرشار از آگاهی ها و دانش های جدید در بارۀ دنیای فعلی ما، شناخت علمی صنف بندی قابل لمس کشور های دنیا و اینکه در این صنف بندی وطن مظلوم ما در کجای این جدول بندی قرار دارد، ما را با سیمای نامتوازن جابجایی های ممالک دنیا آشنا میسازد. این اثر صمیمی محصول عرقریزی ها و پژوهش خیلی ها وسیع و فراخ مؤلف آن است، که با احساس های اخلاص مند اش خامه گشته است؛ چنانچه در اولین صفحه و اولین سطور کتاب اش می نویسد: « اثر"فرگشت جهانی شدن" فرآوردۀ سه سال کار مسرت بخش

 

 

پژوهشی بوده که در آن "آرمان گرایی های" پنجاه سالۀ سیاسی میدانی نویسنده نیز تعبیه گردیده اند.»
محتوای کتاب حاوی موضوعات خیلی ها وسیع و گسترده بوده که متکی به اصول علم اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی اقتصادی در تحت عناوین آتی خامه گردیده است:
" دیباچه:چرا فرگشت؟ . 
جهانی شدن چو مار برسینۀ کوه ها تنیده راهی.
 مقدمه: از قلم داکتر رسول رحیم 
پیشگفتار. 
بخش اول: "جهانی شدن" به مثابۀ یک فرایند پویا و همیشگی.
بخش دوم: "جهانی شدن" پس از سال های 1945 
بخش سوم "جهانی شدن" پس از سال های 1990
بخش چهارم "جهانی شدن" پس از سال های 2008
بخش پنجم امپراتوری ایالات متحدۀ امریکا در بند"آفت تأریخی"
بخش ششم دگرگونی "حوزۀ تمدنی" چین کهن
بخش هفتم تباین و تبانی غول پیکر های اقتصادی
پس گفتار: دورنمای تیره و تار"دهکده جهانی"
چکیده
رویکرد ها
کتاب ها
و زندگی نامۀ داکتر سید موسی صمیمی.
در پراگراف نخست (دیباچه: چرا فرگشت؟ -جهانی شدن چو مار بر سینۀ کوه ها تنیده راهی-) می خوانیم که:« واژۀ فرگشت در واقع بیشتر در علوم زیست شناسی بکار برده می شود. فرگشت یا تکامل تدریجی در زیست شناسی به معنی دگرگونی در یک یا چند ویژگی وراثت است که در درازای زمان در موجودات زنده رخ میدهند. یکی از رمز های پدیدۀ فرگشت (Evolution) در این نکته نهفته است که تمام موجودات با همه تنوع که دارا می باشند از ریشه ها و گذشته های مشترک پدیدار گشته اند. با درنظر داشت این ویژگی ها، به باور نویسنده، میتوان گرگونی های بطی ولی همیشگی را که در مسیر تکامل جوامع از "جهانی شدن بدوی" تا دهکدۀ جهانی رونما گردیده، نیز با کاربرد اصطلاح فرگشت افاده  
کرد.»
داکتر صمیمی جریان جهانی شدن را در ماهیت  و کیفیت های متفاوت تأریخی آن به ارزیابی میگیرد، در تحت یکی ازعناوین فرعی بخش دوم کتاب در صفحه 131 مطلبی را از "شارل بتل هایم" یکی از دانشمندان بزرگ اقتصادی نقل کرده است به این متن :
« انقلاب نظیر انقلاب 1917، یا انقلاب کوبا و هر انقلاب دیگری نمی تواند به یک اشاره عصای جادو، طبقات و مبارزات طبقاتی را از میان بردارد. آن ها با در آمدن به اشکال تازه ادامه پیدا می کنند.»  
مؤلف "فرگشت جهانی شدن" در بارۀ یکی از انقلاب ها چنین می اندیشد:« نظام دیوان سالار قشر نومن کلاتور، ناشی از اندیشۀ"کمونیسم شوروی" در بدو امر یک زایمان پیش از وقت و گویا با استفاده از ابزار"انبرک" به مثابۀ "طفل نوزاد" معیوب واز همین جهت آسیب پذیر بود...»
درونمایۀ اساسی این اثر عالی از نگاه به تصویر کشیدن جهانی شدن فعلی و مرکبات این جهانی شدن است با تبینات و تبانی های خیلی درشت و ناهمگون، که مؤلف تمام کشور های جهان ما را به دسته جات آتی گروپ بندی نموده است:"
1-    کشور های خودمدار کلاسیک
2-    کشور های خودمدار نوظهور
3-    کشور های پیرامونی آسیب پذیر
4-    کشور های پیرامونی با "تندیس پرستی" مصرفی
5-    کشور های پیرامونی بحران زا 
 از نظر این حقیر، جناب صمیمی در این تألیف اش سعی نمود ه است، تا واژه ها و یا اصطلاحات جدید را به جای واژه های پیشینه در حوزۀ زبان تخصصی اقتصاد به کار ببرد و یا برای حالات و وضعیت های نوپیدا، اصطلاحات کاملاً بِکر و یا کمتر مورد استفاده را به کار گیرد، ولی خوبی و برجستگی اثر مورد نظر در این است که معانی و مفاهیم اصطلاحات و واژه ها، در متن آن کاملاً و به سهولت قابل تشخیص و قابل فهم می باشد. 
از موارد برجسته و استوار دیگر این تألیف آن است که غالب استدلال و تحلیل های مطروحه در آن بر آمار، ارقام و مستندات قابل اطمینان متکی می باشد که درجۀ مؤثقیت نتایج حاصله از مباحث را خیلی ها بلند می برد و پیش بینی ها و نتیجه گیری ها را قرین به تحقق و واقعیت خاطر نشان می سازد، استدلال ارقامی و تکیه بر مدارک ارقامی – به ویژه در مباحث ا قتصادی –حایزاهمیت قاطع و ثقه می باشد.
از مقدمه ای با محتوی جناب دکتور رسول رحیم که برای این کتاب نوشته اند نیز باید یادآوری نمود، دکتور رحیم مضمون کتاب را با همان دید ظریف نگر شان به ارزیابی گرفته اند و نیز برخی از تألیفات مهم داکتر صمیمی را نام برده اند، مطالعۀ مقدمۀ جناب رحیم، چانشی مفید و جذابی در کنار اثر دریافت می شود. 
داکتر سید موسی صمیمی که از اقتصاددانان برجستۀ هموطن ما اند تا حال تألیفات زیادی دارند مانند:
1-    آثاری به زبان آلمانی:
-    پس منظر تجاوز اتحاد شوروی 
-    برگشت پذیری حملات جزایی
-    در بند تضاد های خودی
-    تراژیدی پایان ناپذیر
-    پس منظر یک دولت ناکام، متلاشی
2    – به زبان فارسی:
-   گفتمان بحران افغانستان
-  کالبد شگافی بحران افغانستان
- پرخاشگری دینی در گسترۀ امپراتوری اعراب
-  افغانستان سرزمین آسیب های بی روزنه، این اثر با شرکت جناب ضیاالدین صدر تألیف و نگاشته شده است. 
کتاب "فرگشت جهانی شدن" در 500 صفحه با قطع و صحافت زیبا، به تأریخ اکتوبر 2021 در هالند ذریعۀ انتشارات شاهمامه به نشر رسیده است، تیراژ کتاب به نیاز و اندازۀ ضرورت، منوط گردیده است.
جناب داکتر سید موسی صمیمی این اثر گرانبهای خود را به " راهیان راه آزادگی و رفاه همگانی" اهدا نموده است.
مطالعه و خوانش این کتاب به تمام فارسی زبانان و هموطنان عزیز افغان که به فهم و دانستن ساختار و وضعیت اقتصادی دنیای جهانی شده ای ما علاقمند اند و نیز موقف کشور ما را در این وضع کنونی در جهان تمنای شناسایی دارند کتاب فرگشت جهانی شدن اثر با ارزشی است بالخصوص برای دانش پژوهان رشتۀ اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی اقتصادی تألیف بسیار مطلوب و به درد بخور می باشد. 
کتاب را می توان با تماس با این ایمیل This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. و یا با مراجعه به وبسایت  بدست آورد.
عمر طولانی، صحت و سلامتی و نیروی بی پایان برای جناب داکتر سید موسی صمیمی آرزو می کنم تا شاهد تألیفات بیشتر و بیشتر از ایشان باشیم. 
پایان
 

اخبار روز

07 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها